Hotărârea nr. 477/2009 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul REACH.

Art. 2. -

(1) Prezenta hotărâre se aplică producătorilor, importatorilor, utilizatorilor în aval și reprezentanților unici ai producătorilor din afara Comunității Europene, ce produc, introduc pe piață sau utilizează substanțele ca atare sau în compoziția amestecurilor ori a articolelor.
(2) În sensul prezentei hotărâri, semnificația termenilor și expresiilor utilizate este cea prevăzută la art. 3 și 8 din Regulamentul REACH.

CAPITOLUL II Contravenții și sancțiuni

Art. 3. -

Constituie contravenție următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul REACH, referitoare la obligativitatea înregistrării unei substanțe ca atare sau într-un amestec ori în amestecuri, de către producătorii/importatorii de substanțe;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul REACH, referitoare la obligativitatea înregistrării substanțelor monomere sau a oricăror alte substanțe care nu au fost încă înregistrate de un operator din amontele lanțului de aprovizionare, de către producătorii/importatorii de polimeri;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul REACH, referitoare la înregistrarea la Agenția Europeană pentru Produse Chimice a substanțelor aflate în compoziția articolelor, de către fabricanții/importatorii de articole;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul REACH, referitoare la notificarea Agenției Europene pentru Produse Chimice privind substanțele aflate în compoziția articolelor, de către fabricanții/importatorii de articole;
e) neconformarea unui producător, importator sau fabricant de articole cu prevederile art. 9 din Regulamentul REACH, referitoare la respectarea condițiilor impuse de Agenția Europeană pentru Produse Chimice pentru substanțele destinate activităților de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD);
f) neconformarea producătorilor/importatorilor unor substanțe deja înregistrate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Regulamentul REACH, referitoare la informațiile suplimentare care trebuie comunicate de îndată ce o substanță deja înregistrată atinge pragul cantitativ imediat superior;
g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul REACH, referitoare la obligativitatea efectuării evaluării securității chimice și întocmirii raportului de securitate chimică pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, de către solicitanții înregistrării;
h) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Regulamentul REACH, referitoare la obligativitatea de a identifica și aplica măsuri corespunzătoare de control adecvat al riscurilor identificate în evaluarea securității chimice, de către solicitanții înregistrării;
i) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (7) din Regulamentul REACH, referitoare la obligația de face disponibil și de a actualiza raportul de securitate chimică, de către solicitanții înregistrării care au obligația de a efectua o evaluare a securității chimice;
j) neconformarea producătorilor de intermediari izolați la locul de producere cu prevederile art. 17 din Regulamentul REACH, referitoare la înregistrarea intermediarilor izolați la locul de producere;
k) neconformarea producătorilor/importatorilor de intermediari izolați transportați cu prevederile art. 18 din Regulamentul REACH, referitoare la înregistrarea intermediarilor izolați transportați;
l) nerespectarea prevederilor art. 22 din Regulamentul REACH, referitoare la actualizarea înregistrării, de către solicitanții înregistrării;
m) neconformarea proprietarilor studiilor care implică teste pe animale cu prevederile art. 30 din Regulamentul REACH, referitoare la schimbul de date;
n) nerespectarea prevederilor art. 31 din Regulamentul REACH, referitoare la întocmirea și transmiterea fișelor cu date de securitate, de către operatorii din lanțul de aprovizionare;
o) nerespectarea prevederilor art. 32 din Regulamentul REACH, referitoare la obligația de a comunica informații în aval, în lanțul de aprovizionare, cu privire la substanțele, ca atare sau în amestecuri, pentru care nu se impune fișa cu date de securitate, de către furnizorii de substanțe ca atare sau în amestec;
p) nerespectarea de către orice furnizor de articole a prevederilor art. 33 alin. (1) din Regulamentul REACH, referitoare la obligația de a comunica beneficiarului articolului informații privind substanțele din articol;
q) nerespectarea de către orice furnizor de articole a prevederilor art. 33 alin. (2) din Regulamentul REACH, referitoare la obligația de a comunica, la cererea unui consumator, informații privind substanțele din compoziția articolelor;
r) nerespectarea prevederilor art. 34 din Regulamentul REACH, referitoare la obligația de a comunica informații cu privire la substanțe și amestecuri în amontele lanțului de aprovizionare de către orice operator din lanțul de aprovizionare;
s) nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 35 din Regulamentul REACH, referitoare la accesul lucrătorilor la informațiile furnizate în conformitate cu art. 31 și 32 din Regulamentul REACH, privind substanțele sau amestecurile pe care le utilizează;
ș) nerespectarea de către orice fabricant, importator, utilizator în aval, distribuitor a prevederilor art. 36 din Regulamentul REACH, referitoare la păstrarea informațiilor și punerea acestora la dispoziția Agenției Naționale pentru Protecția Mediului sau a Agenției Europene pentru Produse Chimice, la cerere;
t) nerespectarea prevederilor art. 37 din Regulamentul REACH, referitoare la evaluarea securității chimice și la obligativitatea de a identifica, aplica și recomanda măsurile de reducere a riscului, de către utilizatorii din aval;
ț) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul REACH, referitoare la obligativitatea utilizatorilor din aval de a comunica informații;
u) nerespectarea prevederilor art. 39 din Regulamentul REACH, referitoare la termenele privind îndeplinirea obligațiilor utilizatorilor din aval;
v) nerespectarea de către producători/importatori/utilizatori din aval a prevederilor art. 56 alin. (1)-(4), din Regulamentul REACH, referitoare la introducerea pe piață în vederea utilizării sau utilizarea substanțelor incluse în anexa XIV, cu respectarea condițiilor prevăzute în autorizația emisă de Agenția Europeană pentru Produse Chimice pentru utilizarea respectivă;
w) nerespectarea prevederilor art. 65 din Regulamentul REACH, referitoare la menționarea numărului autorizației pe etichetă, de către titularii unei autorizații/utilizatorii din aval;
x) nerespectarea de către producători/importatori/utilizatori din aval a prevederilor art. 67 din Regulamentul REACH, referitoare la restricțiile la producerea, introducerea pe piață sau utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase;
y) nerespectarea prevederilor art. 113 din Regulamentul REACH, referitoare la obligația oricărui producător, fabricant de articole, importator sau oricărui grup de producători, fabricanți de articole, importatori, de a comunica Agenției Europene pentru Produse Chimice informațiile necesare includerii unei substanțe în inventarul clasificării și etichetării.

Art. 4. -

(1) Faptele prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d), e), f), j), k), l), o), s) și u) se sancționează cu amendă de la 6.500 lei la 15.000 lei.

(2) Faptele prevăzute la art. 3 lit. i), p), q), r), ș), ț), w) și y) se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(3) Faptele prevăzute la art. 3 lit. g), h), m), n), t), v) și x) se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Art. 5. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Art. 6. -

Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 7. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar prevederile acesteia se aplică etapizat în funcție de termenele prevăzute în Regulamentul REACH.

   
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC

   
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

București, 22 aprilie 2009.

Nr. 477.