SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (SSM)
Adria Expert va ofera solutii viabile si profesionale de securitate si sanatate in munca (SSM) adaptate fiecarui client...
EVALUARE RISCURI PROFESIONALE
O evaluare de risc profesional este o examinare atenta a ceea ce ar putea cauza vatamari oamenilor astfel incat sa se poata lua masuri...
cercetare evenimente protectia muncii

CERCETAREA EVENIMENTELOR - SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Cercetarea evenimentelor urmareste stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea lucratorilor, precum si a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judete decat judetul unde are sediul social angajatorul se va face de catre inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul.

La finalul cercetarii evenimentelor se intocmeste un dosar de cercetare (care

va trebui sa fie avizat de catre ITM) si un formular de inregistrare a accidentelor de munca (FIAM).

Conform HG 1425/2006 actualizata prin HG 955/2010, dosarul de cercetare trebuie sa cuprinda:
opisul actelor aflate în dosar;
procesul-verbal de cercetare;
nota de constatare la faaa locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre inspectorul de munca, in cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie, iar in absenta acestora, de serviciul extern de prevenire si protectie, in cazul evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si semnata de catre angajator, care va cuprinde precizari referitoare la pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei de instruire individuala prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului;
schite si fotografii referitoare la eveniment;
declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporaraă de munca sau de invaliditate;
declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;
copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii in baza carora angajatorul isi desfasoara activitatea;
copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine, intocmite potrivit prevederilor legale;
copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
copii ale fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale victimelor; in caz de deces aceste fise se vor anexa in original;
copie a hotararii judecatoresti prin care se declara decesul, in cazul persoanelor date disparute;
copie a certificatelor de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca;
copie a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate, in cazul accidentului urmat de invaliditate;
copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitatile sanitare care au acordat asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data si ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul;
copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice;
Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
copie a autorizatiei, in cazul in care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;
copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii evenimentului;
documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu;
corespondenta cu alte institutii/unitati in vederea obtinerii actelor solicitate;
adresele de prelungire a termenelor de cercetare;
actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare si/sau externare;
procesul-verbal incheiat dupa producerea evenimentului;

Luarea si respectarea masurilor de prevenire si protectie elimina suferinta umana in cazul accidentelor de munca, precum si amenzi costisitoare, litigii, pierderi materiale, pierderi de timp si pierderi de resurse.

office@adriaexpert.ro